Archief vorige jaren

UDL-BRUGGE

Even voorstellen

UDL Brugge is een culturele vereniging voor senioren die in 1976-1977 is ontstaan op initiatief van journalist Hugo Vrielynck, Michiel D’haene en schepen mevrouw Maes-Van Robaeys.
UDL is een belangrijke schakel binnen het grote sociaal-culturele raderwerk van de stad. Hoofdbedoeling is, aan het steeds groter wordende segment van de bevolking, ruime kansen te bieden tot verdere intellectuele ontplooiing en culturele verrijking.

Het Huishoudelijk Reglement van de vereniging bepaalt trouwens

Artikel 3.

De vereniging heeft de senioren als doelgroep en wil bijdragen tot een brede algemene en sociaal-culturele vorming van haar leden. Dit gebeurt via het organiseren van interessante kwalitatieve activiteiten op diverse terreinen: cultuur, kunst, ethiek, filosofie, muziek, film, geschiedenis, actualiteit en maatschappelijke problemen, wetenschappen (positieve wetenschappen, geesteswetenschappen, economie), geneeskunde, bedrijfswereld, derde wereld.

De activiteiten van UDL-BRUGGE bestaan ondermeer uit voordrachten, cursussen, lectuur, bedrijfsbezoeken, uitstappen, reizen, film en ontspanning.

Activiteiten van de UDL

Om deze doelstellingen te realiseren worden in eerste instantie zestien hoogstaande voordrachten geprogrammeerd, gegeven door eminente sprekers uit de universitaire, politieke, culturele of journalistieke wereld. Deze voordrachten vinden telkens plaats op maandagmiddag van eind september – begin oktober tot april.
Deze voordrachten vormen ontegensprekelijk de kern van de UDL-activiteiten. In de loop van de voorbije jaren werden hieraan een waaier van activiteiten toegevoegd: cursussen die o.m. gaan over fotografie, computer PC en iMac, kunstgeschiedenis, muziek, architectuur, geschiedenis.
Er is een ‘Brugs Vierluik’ waarin telkens bepaalde facetten van Brugge en omgeving bestudeerd worden.
Er is een ‘Denkatelier’ waarin de deelnemers een filosofisch werk of boek bestuderen en in kleine groepen en in een plenaire vergadering bespreken …

Ook culturele reizen, ‘Daguitstappen, ‘Themawandelingen, ‘Filmforum en een ‘Denkatelier maken deel uit van de rijk gevulde programmabrochure van de UDL.

Doelpubliek

Toch is de Universiteit Derde leeftijd geen elitaire vereniging waar enkel academisch geschoolden zich kunnen in thuis voelen. Wie intellectueel nieuwsgierig is – ‘La curiosité intellectuelle sera toujours le plus joli défaut’ – wie belangstelling wil opbrengen voor de snelgroeiende evolutie binnen onze maatschappij, m.a.w. wie zich intellectueel en cultureel wil blijven verrijken, zal bij de UDL een antwoord vinden op zijn zoektocht naar verdere persoonlijke ontplooiing.

De UDL wil echter nog iets meer brengen dan ontwikkeling voor de geest. De vereniging wil een sociaal netwerk vormen waar senioren met gelijklopende interesses, in een familiale sfeer samen kunnen genieten en onderling van gedachten wisselen.
Belangrijk hierbij is ook aan te stippen dat de UDL een open, pluralistische vereniging is die politiek en filosofisch ongebonden is en de levensbeschouwelijke verscheidenheid van haar leden, binnen het kader van de universele verklaring van de rechten van de mens en de rechten van het kind, respecteert en waardeert.

Deze open ingesteldheid valt trouwens ook af te lezen uit de rijke verscheidenheid aan sprekers die door de UDL worden uitgenodigd.

UDL Brugge is een erg dynamische vereniging – dit wordt trouwens duidelijk onderstreept door het steeds groeiend aantal leden, nu al meer dan duizend! – die met het vernieuwde en verjongde bestuur zich verder enthousiast wil inzetten om de twee pijlers, het sociale en het culturele, harmonieus verder uit te bouwen.