Werking academiejaar 2022-2023

  1. Vernieuwen lidmaatschap voor de huidige leden

    Rekening houdend met de capaciteit van het BMCC is de toegang tot het lidmaatschap 2022-2023 gewijzigd.
    Twee mogelijkheden: u kunt inschrijven voor de toegang tot het volledige activiteitenaanbod (kaart A) 
    maar ook voor een beperkter pakket (kaart B).

Hoe?
KAART A
Geeft toegang tot alle activiteiten:de lezingen en de cursussen, film, denk-atelier,  daguitstappen, wandelingen, reizen mits betaling van de inschrijving.
De lidmaatschapsbijdrage voor het academiejaar 2022-2023 bedraagt € 80
te storten op rekening:
BE64 4752 1384 0152 van UDL-Brugge, 8000 Brugge.

Vermeld steeds de code, uw lidnummer en uw volledige naam (zoals hieronder aangegeven)
LZA 662     Lid(nr.) …    (Naam en voornaam) …

KAART B
Geeft enkel toegang tot de cursussen, film, denkatelier, daguitstappen, wandelingen, reizen, mits betaling van de inschrijving. 
Dus NIET tot de lezingen.
De lidmaatschapsbijdrage B voor het academiejaar 2022-2023 bedraagt € 15, te storten op rekening:
BE64 4752 1384 0152 van UDL-Brugge, 8000 Brugge.
Vermeld steeds de code, uw lidnummer en uw volledige naam (zoals hieronder aangegeven)
NLB 663     Lid(nr.) …    (Naam en voornaam) …

De leden die vorig academiejaar effectief lid waren kunnen – bij voorrang – hun lidmaatschap hernieuwen door de lidmaatschapsbijdrage te storten vóór 06 september 2022 (uiterste datum van inschrijving en verval van het voorrecht).
Vanaf 07 september 2022 worden de geregistreerde kandidaat-leden aangeschreven en krijgen zij de kans om effectief lid te worden. Zij nemen de niet-ingenomen plaatsen in.
Dit houdt in dat de huidige leden die na 06 september 2022 het lidgeld nog zouden storten automatisch op de wachtlijst terecht komen. Stort dus de lidmaatschapsbijdrage onmiddellijk na ontvangst van het ‘Programmaboekje 1’ 2022-2023.
U vindt een overschrijvingsformulier in het programmaboekje, maar u kunt uiteraard ook betalen via PC-banking.
Na ontvangst van de bijdrage krijgt u midden september een lidkaart toegestuurd.

2. Voor de geregistreerde kandidaat-leden

De geregistreerde kandidaat-leden krijgen het programmaboekje toegestuurd volgens hun rangorde van inschrijving op de wachtlijst en naargelang de beschikbare plaatsen.
Zij kunnen vanaf dan effectief lid worden door storting van de lidmaatschapsbijdrage (zie hierboven punt 1).
U ontvangt tijdig uw lidkaart (of u kunt die ophalen bij de eerstvolgende activiteit) die u moet tonen aan de bestuursleden die het onthaal verzorgen aan de inkom van de zaal, telkens u een lezing wenst bij te wonen.

3. Voor de geïnteresseerde personen.
 
Hoe lid worden?

Iedereen die de leeftijd van 60 jaar bereikt heeft kan lid worden van UDL-Brugge vzw. Dit is de enige voorwaarde.
Wie lid wil worden dient zich eerst te laten registreren als kandidaat-lid.
Neem via deze link contact op met het secretariaat (maar kan ook telefonisch, schriftelijk of via e-mail) en geef volgende gegevens door:
– naam en (officiële) voornaam
– volledig adres (straat, nummer, brievenbusnummer, postcode, gemeente)
– telefoonnummer en/of gsm-nummer
– geboortedatum
– e-mailadres
U bekomt een lidmaatschapsnummer en u wordt op de wachtlijst van de kandidaat-leden geplaatst. Al naar gelang er plaatsen vrij komen, kunt u effectief lid worden. U wordt daarvan tijdig ingelicht.
Door u in te schrijven als kandidaat-lid geeft u de toelating aan het secretariaat van UDL-Brugge vzw om uw persoonlijke gegevens op te slaan in het ledenbestand (zie ook punt 7. Privacy).

4. Algemene mededelingen

– Alle activiteiten die UDL-Brugge organiseert zijn enkel toegankelijk voor de leden.
– Het lidmaatschap is persoonlijk, de lidkaart mag niet doorgegeven worden aan derden.
– Bij elke lezing moet de lidkaart spontaan getoond worden aan de bestuursleden die instaan voor het onthaal aan de ingang van de zaal.
–  Gelieve bij elk contact met het secretariaat en met de penningmeester uw lidnummer te vermelden.
– Gebruik per lid én per activiteit een afzonderlijke overschrijving. Vermeld telkens de code van de activiteit, uw lidmaatschapsnummer en uw volledige naam. Wanneer u en uw partner zich inschrijven voor het lidmaatschap of voor eenzelfde activiteit, mag één overschrijvingsformulier gebruikt worden, mits vermelding van de code, uw beide lidmaatschapsnummers en uw beide volledige namen.
– Intekenen voor een gedeelte van een cursus of voor één film is niet mogelijk.
– Voor alle activiteiten wordt de datum van ontvangst van de storting weerhouden voor de rangschikking. Indien alle beschikbare plaatsen ingenomen zijn, wordt een wachtlijst aangelegd volgens hetzelfde principe.

5. Wijzigingen

Verzoek elke wijziging van adres, telefoon-nummer, bankrekeningnummer of e-mailadres te willen melden aan het secretariaat. Gebruik daartoe het contactformulier

6. Terugbetalingen en annuleringen

De geprogrammeerde activiteiten brengen steeds vaste kosten en engagementen met zich mee. Annuleringen veroorzaken dan ook bijkomende kosten.

De inschrijvingsbijdragen voor cursussen, filmforum en UDL-ledenfeest worden niet terugbetaald.

– Annulering daguitstappen:
Bij annulering wordt er altijd € 5 administratieve kosten aangerekend.
Wanneer er geen wachtlijst (meer) is krijgen de leden die als effectieve deelnemer gerangschikt zijn om de dag-uitstap mee te maken maar hun deelname moeten annuleren, de helft van het inschrijvingsgeld terugbetaald indien de annulering minstens 5 dagen vóór de datum van de daguitstap gemeld wordt.
Wanneer de annulering minder dan 5 dagen vóór de daguitstap geschiedt, dan wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.
De leden die op de wachtlijst blijven staan en dus de reis niet kunnen meemaken, worden integraal terugbetaald.
De terugbetaling geschiedt nadat de daguitstap heeft plaatsgevonden.

– Annulering bij themawandelingen:
Bij annulering voor een themawandeling wordt het bedrag enkel terugbetaald indien iemand van de wacht-lijst de vrijgekomen plaats heeft kunnen innemen.
De terugbetaling geschiedt eveneens nadat de wandeling heeft plaatsgevonden.

– Annulering meerdaagse buitenlandse reizen:
Bij annulering door een gunstig gerangschikte deelnemer wordt er steeds € 10 administratieve kosten aangerekend. Indien de annulering geschiedt na ontvangst van de reisbrochure wordt er bijkomend € 10 afgehouden van het inschrijvingsgeld.
Voor de terugbetaling van de reissom, betaald aan het reisagentschap, moet de eigen annuleringsverzekering of de verzekering van het reisagentschap aangesproken worden.
De kandidaten op de wachtlijst krijgen het gestorte inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur een anders-luidende beslissing nemen.

7. Privacy verklaring

UDL-Brugge respecteerde in het verleden steeds de privacy van de leden en zal dit in de toekomst onver-minderd blijven doen.

     1° Hoe hebben wij uw gegevens gekregen?

U hebt u telefonisch of per e-mail gemeld op het secretariaat in verband met een lidmaatschap bij UDL-Brugge.
Om u als lid of kandidaat-lid te laten registreren, hebt u uw persoonlijke gegevens, zoals naam en voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres, aan het secretariaat meegedeeld om verdere communicatie tussen u en de vereniging mogelijk te maken.
Met dat doel hebt u aan UDL-Brugge toelating verleend om deze persoonlijke gegevens in het ledenbestand van UDL-Brugge op te slaan.

     2° Verwerking van deze gegevens

Er wordt steeds zeer zorgvuldig omgegaan met de gegevens die u meedeelde en de opslag ervan is beveiligd. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken. Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door en binnen het bestuur van UDL-Brugge en worden aan geen andere personen of andere instanties of organisaties doorgegeven.
Ze worden ook geenszins voor commerciële doeleinden aangewend.
E-mailberichten worden u enkel toegestuurd uit noodzaak om een optimale dienstverlening ten uwen opzichte te kunnen garanderen
(bv. bij wijziging van een activiteit waarvoor u ingeschreven bent).
De e-mailberichten worden steeds in BCC verstuurd zodat uw gegevens voor anderen verborgen blijven.
U kunt steeds navraag doen over welke gegevens het secretariaat van UDL-Brugge van u bezit en u kunt ze steeds laten wijzigen.

     3° Uitschrijven

UDL-Brugge verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 3 jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Bij het stopzetten van het lidmaatschap kunt u steeds vragen uw gegevens uit het ledenbestand van UDL-Brugge te verwijderen.

Mocht u vragen hebben of een klacht over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan vragen wij u contact op te nemen met het secretariaat: Gebruik daartoe het contactformulier. Kan ook via mail udl.secretariaat@gmail.com of met de telefoon 050/39 35 20.

 8. Opzeggen van het UDL–lidmaatschap

Wie op het einde van het werkjaar zijn/haar lid-maatschap niet wenst te verlengen, verwittigt via het contactformulier tijdig het secretariaat (maar kan ook schriftelijk, telefonisch of via e-mail).
Dit voorkomt overbodig werk en biedt kansen aan de kandidaat-leden om effectief lid te worden. Vermeld uw naam en lidnummer.

9. Verzekering – Bestuursverantwoordelijkheid

– Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en schadegevallen ter gelegenheid van of tijdens de activiteiten die UDL-Brugge organiseert.
– Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de vestiaire tijdens de lezingen, de cursussen, de filmvoorstellingen, het ledenfeest, e.d.
– De deelnemende leden zijn verzekerd voor lichamelijke schade bij ongevallen tijdens daguitstappen, thema-wandelingen.
– Bij de meerdaagse buitenlandse reizen is er voor de deelnemers een afzonderlijke regeling die hen telkens vooraf wordt medegedeeld.
– Door het betalen van de lidmaatschapsbijdrage en/of het storten van het inschrijvingsgeld voor een activiteit aanvaarden de leden de regelgeving die het bestuur van UDL-Brugge terzake heeft vastgelegd. 

UDL-Brugge vzw
Barrièrestraat 25  8200 Brugge
0700 248 047  RPR Gent, afdeling Brugge
Secretariaat UDL-Brugge,  Telefoon: 050 39 35 20Bij voorkeur een e-mail naar  udl.secretariaat@gmail.com
Adres briefwisseling:  Lauwers Maurice, UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD vzw
Gistelse Steenweg 142 bus 07.02, 8200 Sint-Andries

Rekeningnummer UDL-Brugge:
BE64 4752 1384 0152  
BIC KREDBEBB